Doel en werkwijze

Doel van het Marietje Kessels Project is vergroting van de mentale en fysieke weerbaarheid bij kinderen. De kans wordt daarmee verkleind dat ze slachtoffer worden van machtsmisbruik en/of zichzelf schuldig (gaan) maken aan grensoverschrijdend gedrag.

  • De 10 tot 12 lessen van 60 minuten worden onder schooltijd gegeven door twee weerbaarheidstrainers, aan leerlingen van groep 7 of 8.
  • Voordat de training start op een school komen de trainers langs voor een intakegesprek met de betreffende leerkracht(en).
  • Ter ondersteuning van de lessen krijgen alle kinderen een eigen weerbaarheidsschrift (werkboek). Daarin vinden de leerlingen de kern van elke les, met daarbij passende opdrachten.
  • Voor de ouders verzorgen de trainers een ouder-informatieavond.

 

 

Rol van de leerkracht en ouders/ verzorgers

Een actieve rol vanuit de leerkracht kan het effect van MKP vergroten. Denk bijvoorbeeld aan: tijdens de les observeren of actief deelnemen, het nabespreken van de les, het mee begeleiden en controleren van het weerbaarheidsschrift. Kijk hier voor inhoudelijke achtergrondinformatie van de lessen.

De betrokkenheid van ouders of verzorgers bij het project vergroot het effect van de lessen op het kind. Tijdens de ouderavond geven we voorlichting over de inhoud van de lessen en over de rol die ouders kunnen spelen. Ook is er ruimte voor vragen. Meer informatie vind je in de flyer voor ouders.

Rol van de trainers

De trainingen worden verzorgd door een mannelijke en vrouwelijke trainer. De mannelijke trainer verzorgt de trainingen voor de jongens en de vrouwelijke trainer voor de meisjes. Er zijn ook bijeenkomsten waarbij ze samen de gehele groep trainen, bijvoorbeeld bij thema’s zoals veiligheid binnen de groep en samenwerking.
Het kan voor de leerlingen prettig kan zijn als een trainer dezelfde sekse heeft, zo leert de ervaring. Leerlingen kunnen zich beter identificeren met de trainer en de trainer kan de sekse specifieke nuanceverschillen in zijn/haar training kenbaar maken.

De trainers van het Marietje Kessels Project zijn in dienst van IMW regio Tilburg. Zij zijn geschoold in mentale en fysieke weerbaarheid en in het omgaan met signalen over machtsmisbruik. Een trainer heeft een signalerende functie, zij bespreken signalen met de groepsleerkracht en/of intern begeleider. In overleg met hen worden de signalen ook met schoolmaatschappelijk werk anoniem gedeeld. In samenspraak met school wordt er voor gekozen om de schoolmaatschappelijk werker te betrekken bij de themales kindermishandeling.

Alle trainers zijn gecertificeerde Rots & Water-trainers. Kijk hier voor meer informatie over de opleiding en achtergrond van de trainers.

IMW regio Tilburg verzorgt trainingen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Zowel voor inwoners als voor professionals. Kijk hier voor trainingen, workshops en maatwerk in het onderwijs.

Rol van de schoolmaatschappelijk werker

Er is aan jouw school ook een schoolmaatschappelijk werker verbonden. Hij of zij werkt, net als de trainers, voor IMW regio Tilburg. Het is goed om de samenwerking met de schoolmaatschappelijk werker op te zoeken wanneer er sprake is van signalen, vermoedens en/of meldingen van machtsmisbruik. De schoolmaatschappelijk werker kan ook een individueel traject voor een leerling uit jouw klas starten, bijvoorbeeld omdat hij of zij geen vrienden heeft, gepest wordt of niet goed in z’n vel zit. Of omdat het thuis niet lekker loopt, bijvoorbeeld door financiële problemen of een echtscheiding.
De schoolmaatschappelijk werkers helpen kinderen en hun ouders bij deze problemen. Zij kijken welke hulp het meest passend is. Als het nodig is verwijzen zij naar de juiste organisatie. Hulp van de schoolmaatschappelijk werker is gratis en vertrouwelijk.

Op de website van IMW regio Tilburg vind je meer informatie over schoolmaatschappelijk werk.